Impressum

Artboard 1.png

World Deer Congress,

občianske združenie

Panenská 7, 811 03 Bratislava – Staré Mesto

IČO:  52 293 351

občianske združenie zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

konajúce prostredníctvom:

Ing. Peter Chudej

Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD., prezidenti

registračné číslo: VVS/1-900/90-56153

 

bankové spojenie: ČSOB, a.s.,

IBAN: SK15 7500 0000 0040 2694 2651

SWIFT: CEKOSKBX